Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Kuyumcukent İşletme A.Ş olarak (“KİAŞ”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu bilinçle, Şirket olarak müşterilerimizin, KİAŞ Malikleri Ve Kiracıları, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, stajyer ve öğrencilerimizin, tedarikçi/alt işveren çalışanlarının ve yetkililerinin, şirket hissedarlarımızın ve​ şirket ortaklarımızın, ziyaretçilerimizin ve diğer verisini işlediğimiz üçüncü kişilerin​ kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak işlenmesine ve korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle Kişisel Verilerin Korunması Kanununda tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı surette ve mevzuatta yer alan sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. ​ Kişisel verilerin korunması, Anayasal bir hak olup, Şirketimizin öncelikleri kapsamında yer almaktadır. İşbu aydınlatma metni şirketimiz tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak KVKK’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırlanmıştır. 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan sınırlı amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve insan kaynakları alanında faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, işyeri sahibi kartı verilmesi, kuyumcukent kompleksi ziyaretlerinin kaydının tutulması, otopark üyeliğinin başlaması için gerekli işlemlerin yapılması,

KİAŞ Malikleri Ve Kiracıları ile yapılan sözleşmeler ve işin niteliği gereği düzenlenmesi gereken formlar, taahhütnameler üzerinden toplanan kişisel verileriniz,Yönetmelik uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi, özellikle,Kuyumcukent Kompleksinin güvenliğinin sağlanması amacıyla, Başvurularınızın yerine getirilmesi amacıyla, özellikle;Güvenlik kamera kayıtları yolu ile belirttiğiniz saatte aracınızın yerinin tespiti, Taşınma, tadilat, Anlaşmalı olduğunuz sigorta firmaları ile yaptığınız sigorta poliçelerinin alınması, Üye memnuniyet anketleri ile hizmetlerimizin geliştirilmesi, Acil iletişim formları ile iletişim bilgilerini verdiğiniz kişilere acil durumlarda ulaşılması, Kuyumcukent Kompleksinin idaresi, KİAŞ politikalarının uygulanması amacıyla, Güvenliğin sağlanması, Teknik desteğin sağlanması, Arıtma, temizlik, peyzaj, ortak sağlık ve güvenlik, eğitim ve reklam-tanıtım gibi hizmetlerin sağlanması, Çalışma saatlerinin belirlenmesi,Gece çalışması olması halinde güvenliğin sağlanması,Atölyelerde fazla çalışma talebinin karşılanması için KİAŞ’A ait ekipmanların  çalıştırılması, İş ortakları ve tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası  Finans ve muhasebe işlerinin takibi, Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası, Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması denetimi ve icrası, Sözleşme süreçlerinin ve hukuki taleplerin takibi, İş  ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi  ve icrası,

İş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve icrası, Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin Etkinlik yönetimi,Satın alma süreçlerinin planlanması ve icrası, Üretim ve operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Ticari faaliyetin sürdürülmesi.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARILMASI VE AMACI

Kuyumcukent İşletme A.Ş, Kanunun 6. maddesinde yer alan Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ve 8. ve 9. maddeler de yer alan kişisel verilerin aktarılması konusunda öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan esaslara uygun davranmaktadır.

Kanun 5. Madde kapsamında, aşağıda belirtilen durumlarda Kuyumcukent İşletme A.Ş kişisel veri sahiplerinin verilerini açık rıza almaksızın aktarılabilmektedir;

Kişisel verilerin şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,

Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde şirketimiz tarafından işlenmesi,

Kişisel verilerin işlenmesinin şirketimizin veya veri sahibi veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

Veri sahiplerinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması.

 Özel nitelikteki verilerin aktarılabilmesi için Kanun 6. Madde de yer verilen ve aşağıda yer verilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasının alınması zorunludur.

İlgili istisnalar; İlgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi şeklinde olup; sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza almadan aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen sınırlı amaçlarla  Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve bu kapsamda gereken Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yer alan hukuki altyapı oluştuğunda yurt dışına aktarılabilecektir. Grup şirketlerine, sözleşmeye dayalı iş ilişkisinde olduğu danışman ve müşavirlerine, hizmet tedarikçilerine, güvenlik/teknik/temizlik şirketlerine ve yasal zorunluluklar kapsamında kamu kuruluşları ve mevzuatla tanımlanmış diğer kuruluşlara aktarabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler ; meşru menfaati gereği sizden bizzat talep ettiğimiz, iş başvurunuz sırasında bizimle paylaştığınız özgeçmişinizde veya başvurunuza ilişkin paylaştığınız diğer metinlerde yer alan kişisel verilerinizi,   Şirketimize hizmet vermekte olan İK kuruluşları, web sitelerimiz üzerinden yapılmış olan dijital başvurular, santralimiz, dilekçeleriniz, hukuki tebligatlar, hukuki süreçte gereken belgeler ve tutanaklar, denetim esnasında yapılan kayıtlar, KVKK Mad.11 kapsamında şirketimize yapılan başvuru bilgileri vasıtasıyla toplanmakta olup yasal süreler ve işin gerektirdiği şartlar kapsamında saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-c : “ Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-ç: “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Mad. 5/2-e: “ Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, Kuyumcukent Yönetmelikleri Ve Yönergeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna ve 4857 Sayılı İş Kanuna karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanarak işlenmektedir.

HAKLARINIZ

KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca  şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerini yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde şirketimizin hukuki yükümlülükleri saklı kalmak kaydı ile silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini,

talep etme hakkınız vardır.

Kanun 11.madde kapsamındaki başvurularınızı, ıslak imzalı yazılı başvurunuzu bizzat adresimize getirerek veya www………“web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak şirketimizin adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya  (KEP)……… adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından şirketimize bildirilen ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz

 

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ:

 

Mersis No: 0601037081700014

İletişim Linki: 

Adres: Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sk. No:4/1005 Bahçelieveler / İstanbul

Telefon: 603 00 00/ Dahili 121 / 134

Yukarı Çık